تبلیغات
آموزش - مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی
یکشنبه 15 مرداد 1391

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی

   نوشته شده توسط:    

سوالات  و پاسخهای تشریحی مربوط به مقدمات برنام ریزی آموزشی و درسی - قسمت دوم

سوالات 21 تا 40
21 – كدام مورد جزء‌ زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی نیست؟
1. نیازهای آموزشی
2. هزینه های آموزشی
3. كارآیی داخلی مقاطع مختلف نظام آموزشی
4. برابری یا نابرابری شانس برخورداری از نظام آموزشی

22- در كشورهای صنعتی كدام مورد نظریه اقتصاد دانان را نسبت به آموزش و پرورش تغییر داد؟
1. افزایش جمعیت
2. كمبود نیروی انسانی
3. افزایش تقاضا برای آموزش و پرورش
4. تشكیلاتی شدن آموزش و پرورش

23 – فرض ثابت بودن هزینه سرانه آموزشی مربوط به كدام روش برنامه ریزی آموزشی است؟
1. هزینه و سودمندی
2. نیروی انسانی
3. تقاضای اجتماعی
4. پدیومتریك

24 – محاسبه هزینه موقعیت از دست رفته در كدام روش برنامه ریزی آموزشی مطرح است؟
1. برنامه ریزی خطی
2. تقاضای اجتماعی
3. نیروی انسانی
4. نرخ بازده

25 – كدام مورد مربوط به مقدورات و محدودیت های درون زا در نظام آموزش و پرورش می باشد؟
1. توزیع آموزش و پرورش در كشور
2. سطح رفاه و عدالت اجتماعی
3. طبیعت فراگیری انسان
4. فلسفه مسلط اجتماعی

26- برنامه ریزی آموزشی عبارت است از :
1. گردآوری اطلاعات درباره نظام آموزشی و سازماندهی آن
2. یك مجموعه پیچیده كه در آن اجزاء متشكله و زیر نظامها، بگونه ای سازمان یافته مشخص شده
3. كاربرد روشهای تحلیلی در مورد هر یك از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یك نظام آموزشی كارآمد
4. تعیین اهداف، سیاستها و رهنمودهای كلی و فراهم نمودن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره چگونگی كاركرد مدرسه

27- طول برنامه آموزشی میان مدت معمولاً چند سال است؟
1. 1 تا 5
2. 5 تا 10
3. 10 تا 15
4. 10 تا 25

28- از جمله هدفهای برنامه ریزی آموزشی، كدام است؟
1. تعیین روشهای یادگیری و یاددهی
2. مقابله با تغییرات فرهنگی و تكنولوژی
3. توسعه قوای ذهنی و تحرك اجتماعی
4. رشد كمی و توسعه كیفی آموزش و پرورش

29 – برنامه ریزی آموزشی هنگامی اثربخش است كه با مسؤولیت تصمیم گیری و اجرای پیوند داشته باشد. این امر بر ...........اشاره دارد.
1. اصل جامعه بودن برنامه ریزی
2. اصل آینده نگری در برنامه ریزی
3. ارتباط مدیریت با برنامه ریزی آموزشی
4. ارتباط برنامه توسعه كلان با برنامه ریزی آموزشی

30 – منظور از «كارآیی كیفی» «نظام آموزشی» كدام است؟
1. افزایش درونداد به برونداد آموزشی
2. افزایش هزینه های نظام آموزشی
3. افزایش نسبت ثبت نام در نظام آموزشی
4. میزان آموخته های دانش آموزان در پایان رشته یا دوره تحصیلی

31 – در برنامه ریزی آموزشی، نظام آموزشی را باید یك جا مدنظر قرار دارد. این امر دلالت در كدام اصل از اصول برنامه ریزی دارد؟
1. جامع بودن برنامه ریزی
2. كیفی بودن برنامه ریزی
3. ارتباط برنامه ریزی با پرورش نیروی انسانی
4 . ارتباط برنامه ریزی با رشد و توسعه

32 - «هزینه هایی را كه برای خرید زمین، ساختن مدرسه و تجهیز آن پرداخت می شود» اصطلاحاً چه نوع هزینه هایی می گویند؟
1.متغیر
2. سرانه
3. جاری
4. سرمایه ای

33 – همواره این احتمال وجود دارد كه نظام آموزشی به هدف های از پیش تعیین شده دست نیاید. دلیل این امر كدام است؟
1. كارآیی درون
2. كارآیی برونی
3. كاركرد نادرست زیر نظام ها
4. تقاضای روز افزون برای آموزش

34 – هدف عمده ارزشیابی برنامه آموزشی كسب اطلاع درباره چیست؟
1. انتخاب خط مشی ها و سیاستهای اجرایی برنامه ها
2. تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی حال وآینده
3. میزان اثر بخشی ابزارها و فعالیتهای رسیدن به آنها
4. چگونگی مشاركت دادن معلمان و مسؤولان در برنامه ریزی

35 – كاربرد فرمول Egt = E g-1t-1 + R gt-1 + I gt در برنامه ریزی آموزشی برای چیست؟
1. برآورد تعداد مردودین و افت تحصیلی
2. پیش بینی تعداد یادگیرندگان برای پایه معین
3. پیش بینی ثبت نام كنندگان جدید در پایه اول ابتدایی
4. تعیین نسبت دانش آموزان به جمعیت گروه سنی معین

36 – برنامه ریزی در مورد تعلیمات بزرگسالان، جزء كدام یك از انواع برنامه ریزی (از نظر دامنه عمل) به حساب می آید؟
1. خرد
2. ملی
3. جامع
4. ویژه

37 – از جمله محدودیتهای برون زا در توعه آموزش و پرورش كدام است؟
1. استعداد ها و تواناییهای یادگیرندگان
2. منابع انسانی آموزش و پرورش
3. دانش و تكنولوژی آموزش و پرورش
4. عوامل فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و بین المللی

38 – براساس رویكرد ارزیابی نیازها، نیازها هنگامی ایجاد می شود كه ........
1. بین حالت مطلوب و حالت موجود، تفاوت باشد
2. حالت تعادل بین وضع موجود و آینده از بین برود
3. حالت مشاهده شده با حالت مورد انتظار یكنواخت باشد
4. بتوان برای ایجاد حالت مطلوب، محرك مورد نظر را فراهم كرد

39 - «حداكثر آموزش برای حداكثر افراد» در كدام یك از مدلها مورد توجه قرار می گیرد؟
1.مبتنی بر بهره وری
2.تقاضای اجتماعی
3. مبتنی بر كشش نیروی كار
4. تقاضا برای نیروی انسانی

40 – در برنامه درسی هسته ی یا پایه مشترك، محتوای برنامه درسی بر اساس كار مورد شكل می گیرد؟
1. یك مسأله اجتماعی
2. نیاز دانش آموز
3. ساختار یك رشته علمی
4. ادغام موضوعای درسی با یكدیگر

پاسخ سوالات

21 – (1)
نیازهای آموزشی جزء زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی نیست.

22 – (2)
در كشورهای صنعتی كمبود نیروی انسانی و ضرورت تربیت نیروی انسانی به منظور فعالیت در بخش نوپای صنعتف نظریه اقتصاددانان را نسبت به آموزش و پرورش تغییر داد.

23 – (3)
رویكرد تقاضای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی، روشی است كه به جای آنكه بر تأمین نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به نیروی انسانی تحصیل كرده تأكید كند، به برآوردن انتظارات و خواستهای آموزشی دانش آموزان یا خانواده هایشان توجه دارد.

24 – (4)
محاسبه هزینه موقعیت از دست رفته در روش نرخ بازده مطرح است.

25 - (3)
طبیعت فراگیری انسان مربوط به منابع و موانع درون زا در نظام آموزشی می باشد.
26 – (3)
برنامه ریزی آموزشی شامل كاربرد منظم روشهای تحلیلی در مورد هر یك از اجزاء نظام آموزشی بوده و هدف آن استقرار یك نظام آموزشی كارآمد است.

27 – (2)
برنامه های آموزشی میان مدت معمولاً برای پنج الی ده سال طرح ریزی می شوند.

28 – (4)
از جمله هدفهای برنامه ریزی آموزشی رشد كمی و توسعه كیفی آموزش و پرورش است.

29 – (3)

30 – (4)
كارآیی كیفی در نظات آموزشی عبارت است از سنجش سطح اكتسابی دانش آموزان در پایان هر یك از رشته های تحصیلی .

31- (1)
برنامه ریزی جامع آموزش و پرورش باید تمام دوره های آموزش رسمی، از كودكستان تا دانشگاه، همچنین تعلیمات بزرگسالان و انواع دیگر آموزش غیررسمی را در برگیرد.

32 – (4)
هزینه های سرمایه ای شامل : آن فقره از هزینه هایی است كه به صورت سرمایه گذاری است و جنبه مصرفی ندارد. از این جمله است، خریداری زمین برای ساختمان مدارس، هزینه ساختمان مدارس و تجهیزات مدارس كه در دراز مدت مستهلك می شود.

33 – (2)
در ارزیابی كارآیی برونی همواره این احتمال وجود دارد كه نظام آموزشی به هدفهای از پیش تعیین شده دست نیابد. مثلاً ممكن است كلیه دانش آموزانی كه ثبت نام كرده اند در امتحانات شركت نموده و موفق شوند ولی پس از فارغ التحصیلی در بازار كار شغلی متناسب نیابند.

34 – (3)
35 – (2)
الگوی جانستون برای پیش بینی تعداد شاگردان در گروه سنی خاصی بكار می رود.

36 – (4)
برنامه ریزی ویژه به تهیه برنامه هایی گفته می شود كه بخشهای ویژه ای از آموزش و پرورش و فعالیتهای آن را در برگیرد مانند برنامه ریزی در مورد تعلیمات بزرگسالان.

37 – (4)
از جمله محدودیتهای برون زا در توسعه آموزش و پرورش عوامل فرهنگی،سیاسیف اقتصادی و بین المللی می باشد.

38 – (1)
نیازها هنگامی ایجاد می شود كه اختلاف بین شرایط موجود با هنجارها و معیارهای مطلوب تشخیص داده شود.

39 – (2)
حداكثر آموزش برای حداكثر افراد جامعه در روش مبتنی بر تقاضای اجتماعی – فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

40 – (4)
در برنامه درسی پایه مشترك محتوای برنامه درسی بر اساس ادغام موضوعهای درسی سازماندهی می شود.


jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 09:45 ب.ظ
مقاله خوب من قطعا از این وب سایت قدردانی میکنم
آن را نگه دارید
free credits livejasmin hack
جمعه 4 اسفند 1396 10:11 ق.ظ
I think what you typed made a lot of sense. However, think on this,
suppose you typed a catchier post title? I mean, I don't
want to tell you how to run your blog, but suppose you added a headline that makes people want more?
I mean آموزش - مقدمات برنامه ریزی آموزشی
درسی - علوم تربیتی is kinda boring. You ought to
glance at Yahoo's front page and see how they create article titles to get
viewers to open the links. You might add a video or a related pic or two
to grab readers excited about everything've
written. Just my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.
cannabis
پنجشنبه 3 اسفند 1396 07:37 ب.ظ
قدردانی از تعهدی که به وب سایت شما و اطلاعات دقیق ارائه می کنید.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بسازید
این همان اطلاعات قدیمی است. خواندن فانتزی!
من سایت شما را نجات دادم و از جمله خوراک RSS شما هستم
به حساب Google من
clash royale hack no verification
دوشنبه 16 بهمن 1396 06:21 ب.ظ
سلام. من وبلاگ شما استفاده از msn را کشف کردم. این یک عبارت هوشمند مکتوب است.
من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری کنم و دوباره به یادگیری اطلاعات مفیدتر خود برگردم.
از پستتان ممنونم. مطمئنا برگشتم
bakery blitz cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:05 ب.ظ
هی من خیلی هیجان زده بودم وبلاگ شما را پیدا کردم، واقعا شما را یافتم
توسط خطا، در حالی که من در Aol را برای چیز دیگری جستجو کردم
صرف نظر از این که من در اینجا هستم و فقط می خواهم برای بسیاری از پست های عظیم و همه جانبه تشکر کنم
وبلاگ لذت بخش (من نیز موضوع / طراحی را دوست دارم)، من هم وقت ندارم از آن همه در حال حاضر بخوانم، اما من آن را نجات دادم و همچنین در RSS شما اضافه شده
تغذیه، بنابراین زمانی که من وقت دارم دوباره به خواندن ادامه خواهم داد، لطفا کار فوق العاده ای را ادامه دهید.
Nintendo giveaway
جمعه 24 آذر 1396 07:09 ب.ظ
من واقعا از طراحی و طرح وب سایت شما لذت می برم.

این بسیار آسان است در چشم که باعث می شود آن را بسیار لذت بخش است
من اینجا می روم و بیشتر می روم. آیا شما یک توسعه دهنده استخدام کردید؟
برای ایجاد تم خود را؟ کار منحصر به فرد!
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 09:46 ب.ظ
شما خیلی جالب هستی فکر نمی کنم واقعا قبلا چیزی شبیه این را بخوانم.
بنابراین بسیار عالی است برای کشف کسی با افکار منحصر به فرد در این موضوع.
به طور جدی.. با تشکر برای شروع این تا. این وب سایت چیزی است که در اینترنت مورد نیاز است، شخصیت کمی با اصالت!
cam4 tokens hack v7.1 password txt
دوشنبه 6 آذر 1396 07:12 ب.ظ
این در واقع واقعا پیچیده در زندگی شلوغ است برای گوش دادن اخبار در تلویزیون،
بنابراین من فقط برای استفاده از اینترنت برای این منظور استفاده می کنم و بیشترین بهره را می برم
اخبار اخیر.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 05:27 ب.ظ
آیا تا به حال فکر کرده اید که کمی بیش از مقالات خود را دربر دارید؟
منظورم این است که آنچه شما می گویید ارزشمند و کامل است. با این حال تصور کنید اگر تعدادی را اضافه کنید
عکس های بزرگ و یا فیلم ها برای پست های بیشتر خود را، "پاپ"!

محتوای شما عالی است، اما با عکس ها و کلیپ ها، این وب سایت قطعا یکی از مفید ترین در زمینه آن می باشد.
وبلاگ فوق العاده!
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:48 ب.ظ
سلام عزیز من! می خواهم بگویم این مقاله است
شگفت انگیز، زیبا نوشته شده است و تقریبا با تمام اطلاعات حیاتی آمده است.

من می خواهم پست های اضافی مانند این را ببینم
std testing cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 04:27 ق.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به فید شما پیوستم و برای جستجوی بیشتر پست عالی خودم ماندن دارم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
std testing cost
یکشنبه 14 آبان 1396 04:40 ق.ظ
این در واقع بسیار پیچیده است در این زندگی شلوغ برای گوش دادن اخبار در تلویزیون، در نتیجه
من به سادگی برای این منظور از وب استفاده می کنم و داغترین اطلاعات را دریافت می کنم.
std test
شنبه 13 آبان 1396 06:34 ب.ظ
قدردانی از این پست آن را امتحان کنید
best supplement insurance plans
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:29 ق.ظ
من اطلاعات ارزشمند شما را در مقالات خود ارائه می دهم.

من وبلاگ خود را نشانه گذاری میکنم و مجددا در اینجا بررسی خواهم کرد.
من کاملا مطمئنم که خیلی چیزهای جدید را یاد می گیرم
اینجا! موفق باشید برای بعدی!
ask a psychic
پنجشنبه 11 آبان 1396 12:00 ق.ظ
شما مطمئنا شور و شوق خود را در مقاله ای که می نویسید می بینید.
این عرصه برای نویسندگان پرشور مانند شما امیدوار است که نتوانند بگویند چطور باور دارند.
همیشه از قلبت پیروی کن.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:02 ب.ظ
متشکرم برای ارسال شگفت انگیز شما! من واقعا از خواندن آن لذت بردم، شما می توانید بزرگ باشید
author.I مطمئن شوید که وبلاگ خود را به نشانه گذاری کنید و اغلب در آینده به آینده می آید.

من می خواهم خود را تشویق کنم تا کار بزرگ شما را ادامه بدهم، آخر هفته تعطیلات خوبی داشته باشم!
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:35 ب.ظ
اطلاعات مفید خوشبختم من پیدا کردم
سایت شما ناخواسته است، و من خیره به این دلیل که این پیچ و تاب
از سرنوشت پیش نمی آید من آن را نشانه گذاری کردم
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 07:36 ب.ظ
سلام آیداهو! من خسته شده اشک در کار، بنابراین من تصمیم به فهرست
وبلاگ خود را در آیفون من در طول ناهار شکستن. من
واقعا اطلاعاتی را که اینجا ارائه می کنید دوست ندارید و نمی توانید صبر کنید
وقتی که من به خانه می روم نگاه کن من در وبلاگ شما خیلی سریع شگفت زده می شوم
لود شده روی گوشی من.. من حتی از WIFI استفاده نمی کنم
فقط 3G.. به هر حال، سایت فوق العاده!
std testing near me
دوشنبه 8 آبان 1396 03:46 ب.ظ
تلاش عالی وجود دارد. پس چه اتفاقی افتاد؟
مراقب باش!
real psychic
دوشنبه 17 مهر 1396 04:08 ق.ظ
آیا من فکر می کنم اگر چند مقالات خود را نقل قول کنم
تا زمانی که من اعتبار و منابع را به وبلاگ شما ارائه کنم؟
سایت وبلاگ من در طرحی مشابه است که شما و کاربران من مطمئنا از بعضی از آنها سود خواهد برد
از اطلاعاتی که اینجا ارائه می کنید لطفا اجازه دهید من این را بشناسم
با تو. با احترام!
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:28 ق.ظ
برای بیشتر اطلاعات تا تاریخی که دارید دارید
برای رفتن به وب جهان گستر و در وب من این سایت را به عنوان بهترین وب سایت برای به روز رسانی های جدید به دست آوردم.
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:58 ق.ظ
سلام، این تعطیلات آخر هفته به نفع من است، زیرا این نقطه در زمان من این مقاله آموزشی قابل توجه در اینجا در خانه من است.
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:25 ق.ظ
من از پسر عموی من این وبلاگ را پیشنهاد دادم. من مطمئن نیستم که آیا این
پست توسط او نوشته شده است به عنوان هیچ کس دیگری نمی دانند که دقیق در مورد من
مشکل. شما باور نکردنی هستی با تشکر!
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:06 ق.ظ
من واقعا دوست دارم که شما هم معمولا بچه ها هستید.
این نوع کار و گزارش هوشمندانه است! نگاه داشتن
بچه ها آثار فوق العاده ای را به شما معرفی می کنم. من شما را به وبلاگ شخصی خود متصل کردم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 04:03 ق.ظ
پس از بررسی برخی از مقالات وبلاگ در وبلاگ خود، من واقعا از راه وبلاگ خود قدردانی میکنم.
من آن را به لیست نشانه های صفحه وبم نشانه گذاری کردم و به زودی بررسی خواهم کرد. لطفا از سایت من نیز دیدن کنید
و به من بگویید چطور احساس میکنی
chaturbate cam hack
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
If some one wants to be updated with most recent technologies afterward he must be visit this web site and be up to date all the time.
Rufus
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:58 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this website is really pleasant and the users are
actually sharing nice thoughts.
Tristan
جمعه 16 تیر 1396 07:26 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for truck games
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 04:45 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب در آیا نه حل و فصل کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما موفق به
من مؤمن اما تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این مشکل
خود را با جهش در منطق و یک خواهد را
خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا تا پایان در گم.
home std test
جمعه 2 تیر 1396 07:01 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف شما در
واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30