تبلیغات
آموزش - مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی
یکشنبه 15 مرداد 1391

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی

   نوشته شده توسط:    

سوالات  و پاسخهای تشریحی مربوط به مقدمات برنام ریزی آموزشی و درسی - قسمت دوم

سوالات 21 تا 40
21 – كدام مورد جزء‌ زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی نیست؟
1. نیازهای آموزشی
2. هزینه های آموزشی
3. كارآیی داخلی مقاطع مختلف نظام آموزشی
4. برابری یا نابرابری شانس برخورداری از نظام آموزشی

22- در كشورهای صنعتی كدام مورد نظریه اقتصاد دانان را نسبت به آموزش و پرورش تغییر داد؟
1. افزایش جمعیت
2. كمبود نیروی انسانی
3. افزایش تقاضا برای آموزش و پرورش
4. تشكیلاتی شدن آموزش و پرورش

23 – فرض ثابت بودن هزینه سرانه آموزشی مربوط به كدام روش برنامه ریزی آموزشی است؟
1. هزینه و سودمندی
2. نیروی انسانی
3. تقاضای اجتماعی
4. پدیومتریك

24 – محاسبه هزینه موقعیت از دست رفته در كدام روش برنامه ریزی آموزشی مطرح است؟
1. برنامه ریزی خطی
2. تقاضای اجتماعی
3. نیروی انسانی
4. نرخ بازده

25 – كدام مورد مربوط به مقدورات و محدودیت های درون زا در نظام آموزش و پرورش می باشد؟
1. توزیع آموزش و پرورش در كشور
2. سطح رفاه و عدالت اجتماعی
3. طبیعت فراگیری انسان
4. فلسفه مسلط اجتماعی

26- برنامه ریزی آموزشی عبارت است از :
1. گردآوری اطلاعات درباره نظام آموزشی و سازماندهی آن
2. یك مجموعه پیچیده كه در آن اجزاء متشكله و زیر نظامها، بگونه ای سازمان یافته مشخص شده
3. كاربرد روشهای تحلیلی در مورد هر یك از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یك نظام آموزشی كارآمد
4. تعیین اهداف، سیاستها و رهنمودهای كلی و فراهم نمودن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره چگونگی كاركرد مدرسه

27- طول برنامه آموزشی میان مدت معمولاً چند سال است؟
1. 1 تا 5
2. 5 تا 10
3. 10 تا 15
4. 10 تا 25

28- از جمله هدفهای برنامه ریزی آموزشی، كدام است؟
1. تعیین روشهای یادگیری و یاددهی
2. مقابله با تغییرات فرهنگی و تكنولوژی
3. توسعه قوای ذهنی و تحرك اجتماعی
4. رشد كمی و توسعه كیفی آموزش و پرورش

29 – برنامه ریزی آموزشی هنگامی اثربخش است كه با مسؤولیت تصمیم گیری و اجرای پیوند داشته باشد. این امر بر ...........اشاره دارد.
1. اصل جامعه بودن برنامه ریزی
2. اصل آینده نگری در برنامه ریزی
3. ارتباط مدیریت با برنامه ریزی آموزشی
4. ارتباط برنامه توسعه كلان با برنامه ریزی آموزشی

30 – منظور از «كارآیی كیفی» «نظام آموزشی» كدام است؟
1. افزایش درونداد به برونداد آموزشی
2. افزایش هزینه های نظام آموزشی
3. افزایش نسبت ثبت نام در نظام آموزشی
4. میزان آموخته های دانش آموزان در پایان رشته یا دوره تحصیلی

31 – در برنامه ریزی آموزشی، نظام آموزشی را باید یك جا مدنظر قرار دارد. این امر دلالت در كدام اصل از اصول برنامه ریزی دارد؟
1. جامع بودن برنامه ریزی
2. كیفی بودن برنامه ریزی
3. ارتباط برنامه ریزی با پرورش نیروی انسانی
4 . ارتباط برنامه ریزی با رشد و توسعه

32 - «هزینه هایی را كه برای خرید زمین، ساختن مدرسه و تجهیز آن پرداخت می شود» اصطلاحاً چه نوع هزینه هایی می گویند؟
1.متغیر
2. سرانه
3. جاری
4. سرمایه ای

33 – همواره این احتمال وجود دارد كه نظام آموزشی به هدف های از پیش تعیین شده دست نیاید. دلیل این امر كدام است؟
1. كارآیی درون
2. كارآیی برونی
3. كاركرد نادرست زیر نظام ها
4. تقاضای روز افزون برای آموزش

34 – هدف عمده ارزشیابی برنامه آموزشی كسب اطلاع درباره چیست؟
1. انتخاب خط مشی ها و سیاستهای اجرایی برنامه ها
2. تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی حال وآینده
3. میزان اثر بخشی ابزارها و فعالیتهای رسیدن به آنها
4. چگونگی مشاركت دادن معلمان و مسؤولان در برنامه ریزی

35 – كاربرد فرمول Egt = E g-1t-1 + R gt-1 + I gt در برنامه ریزی آموزشی برای چیست؟
1. برآورد تعداد مردودین و افت تحصیلی
2. پیش بینی تعداد یادگیرندگان برای پایه معین
3. پیش بینی ثبت نام كنندگان جدید در پایه اول ابتدایی
4. تعیین نسبت دانش آموزان به جمعیت گروه سنی معین

36 – برنامه ریزی در مورد تعلیمات بزرگسالان، جزء كدام یك از انواع برنامه ریزی (از نظر دامنه عمل) به حساب می آید؟
1. خرد
2. ملی
3. جامع
4. ویژه

37 – از جمله محدودیتهای برون زا در توعه آموزش و پرورش كدام است؟
1. استعداد ها و تواناییهای یادگیرندگان
2. منابع انسانی آموزش و پرورش
3. دانش و تكنولوژی آموزش و پرورش
4. عوامل فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و بین المللی

38 – براساس رویكرد ارزیابی نیازها، نیازها هنگامی ایجاد می شود كه ........
1. بین حالت مطلوب و حالت موجود، تفاوت باشد
2. حالت تعادل بین وضع موجود و آینده از بین برود
3. حالت مشاهده شده با حالت مورد انتظار یكنواخت باشد
4. بتوان برای ایجاد حالت مطلوب، محرك مورد نظر را فراهم كرد

39 - «حداكثر آموزش برای حداكثر افراد» در كدام یك از مدلها مورد توجه قرار می گیرد؟
1.مبتنی بر بهره وری
2.تقاضای اجتماعی
3. مبتنی بر كشش نیروی كار
4. تقاضا برای نیروی انسانی

40 – در برنامه درسی هسته ی یا پایه مشترك، محتوای برنامه درسی بر اساس كار مورد شكل می گیرد؟
1. یك مسأله اجتماعی
2. نیاز دانش آموز
3. ساختار یك رشته علمی
4. ادغام موضوعای درسی با یكدیگر

پاسخ سوالات

21 – (1)
نیازهای آموزشی جزء زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی نیست.

22 – (2)
در كشورهای صنعتی كمبود نیروی انسانی و ضرورت تربیت نیروی انسانی به منظور فعالیت در بخش نوپای صنعتف نظریه اقتصاددانان را نسبت به آموزش و پرورش تغییر داد.

23 – (3)
رویكرد تقاضای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی، روشی است كه به جای آنكه بر تأمین نیاز بخشهای مختلف اقتصادی به نیروی انسانی تحصیل كرده تأكید كند، به برآوردن انتظارات و خواستهای آموزشی دانش آموزان یا خانواده هایشان توجه دارد.

24 – (4)
محاسبه هزینه موقعیت از دست رفته در روش نرخ بازده مطرح است.

25 - (3)
طبیعت فراگیری انسان مربوط به منابع و موانع درون زا در نظام آموزشی می باشد.
26 – (3)
برنامه ریزی آموزشی شامل كاربرد منظم روشهای تحلیلی در مورد هر یك از اجزاء نظام آموزشی بوده و هدف آن استقرار یك نظام آموزشی كارآمد است.

27 – (2)
برنامه های آموزشی میان مدت معمولاً برای پنج الی ده سال طرح ریزی می شوند.

28 – (4)
از جمله هدفهای برنامه ریزی آموزشی رشد كمی و توسعه كیفی آموزش و پرورش است.

29 – (3)

30 – (4)
كارآیی كیفی در نظات آموزشی عبارت است از سنجش سطح اكتسابی دانش آموزان در پایان هر یك از رشته های تحصیلی .

31- (1)
برنامه ریزی جامع آموزش و پرورش باید تمام دوره های آموزش رسمی، از كودكستان تا دانشگاه، همچنین تعلیمات بزرگسالان و انواع دیگر آموزش غیررسمی را در برگیرد.

32 – (4)
هزینه های سرمایه ای شامل : آن فقره از هزینه هایی است كه به صورت سرمایه گذاری است و جنبه مصرفی ندارد. از این جمله است، خریداری زمین برای ساختمان مدارس، هزینه ساختمان مدارس و تجهیزات مدارس كه در دراز مدت مستهلك می شود.

33 – (2)
در ارزیابی كارآیی برونی همواره این احتمال وجود دارد كه نظام آموزشی به هدفهای از پیش تعیین شده دست نیابد. مثلاً ممكن است كلیه دانش آموزانی كه ثبت نام كرده اند در امتحانات شركت نموده و موفق شوند ولی پس از فارغ التحصیلی در بازار كار شغلی متناسب نیابند.

34 – (3)
35 – (2)
الگوی جانستون برای پیش بینی تعداد شاگردان در گروه سنی خاصی بكار می رود.

36 – (4)
برنامه ریزی ویژه به تهیه برنامه هایی گفته می شود كه بخشهای ویژه ای از آموزش و پرورش و فعالیتهای آن را در برگیرد مانند برنامه ریزی در مورد تعلیمات بزرگسالان.

37 – (4)
از جمله محدودیتهای برون زا در توسعه آموزش و پرورش عوامل فرهنگی،سیاسیف اقتصادی و بین المللی می باشد.

38 – (1)
نیازها هنگامی ایجاد می شود كه اختلاف بین شرایط موجود با هنجارها و معیارهای مطلوب تشخیص داده شود.

39 – (2)
حداكثر آموزش برای حداكثر افراد جامعه در روش مبتنی بر تقاضای اجتماعی – فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

40 – (4)
در برنامه درسی پایه مشترك محتوای برنامه درسی بر اساس ادغام موضوعهای درسی سازماندهی می شود.


std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 07:28 ق.ظ
برای بیشتر اطلاعات تا تاریخی که دارید دارید
برای رفتن به وب جهان گستر و در وب من این سایت را به عنوان بهترین وب سایت برای به روز رسانی های جدید به دست آوردم.
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:58 ق.ظ
سلام، این تعطیلات آخر هفته به نفع من است، زیرا این نقطه در زمان من این مقاله آموزشی قابل توجه در اینجا در خانه من است.
anonymous std testing
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:25 ق.ظ
من از پسر عموی من این وبلاگ را پیشنهاد دادم. من مطمئن نیستم که آیا این
پست توسط او نوشته شده است به عنوان هیچ کس دیگری نمی دانند که دقیق در مورد من
مشکل. شما باور نکردنی هستی با تشکر!
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:06 ق.ظ
من واقعا دوست دارم که شما هم معمولا بچه ها هستید.
این نوع کار و گزارش هوشمندانه است! نگاه داشتن
بچه ها آثار فوق العاده ای را به شما معرفی می کنم. من شما را به وبلاگ شخصی خود متصل کردم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:03 ق.ظ
پس از بررسی برخی از مقالات وبلاگ در وبلاگ خود، من واقعا از راه وبلاگ خود قدردانی میکنم.
من آن را به لیست نشانه های صفحه وبم نشانه گذاری کردم و به زودی بررسی خواهم کرد. لطفا از سایت من نیز دیدن کنید
و به من بگویید چطور احساس میکنی
chaturbate cam hack
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
If some one wants to be updated with most recent technologies afterward he must be visit this web site and be up to date all the time.
Rufus
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:58 ب.ظ
Hello it's me, I am also visiting this site on a regular basis, this website is really pleasant and the users are
actually sharing nice thoughts.
Tristan
جمعه 16 تیر 1396 06:26 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for truck games
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 03:45 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب در آیا نه حل و فصل کاملا
با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات شما موفق به
من مؤمن اما تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این مشکل
خود را با جهش در منطق و یک خواهد را
خوب به کمک پر کسانی که معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد مطمئنا تا پایان در گم.
home std test
جمعه 2 تیر 1396 06:01 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف شما در
واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که شکاف.
اگر شما که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
std clinic near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:33 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب
در آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن
اما تنها برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک خواهد را
خوب به پر کسانی که معافیت. در این رویداد شما در واقع که
می توانید انجام من می بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Kathaleen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:29 ق.ظ
I absolutely love your website.. Great colors & theme.
Did you make this site yourself? Please reply back as I'm hoping to create my own personal site and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called.
Many thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر