تبلیغات
آموزش - مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی
یکشنبه 15 مرداد 1391

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی

   نوشته شده توسط:    

سوالات  و پاسخهای تشریحی مربوط به مقدمات برنام ریزی آموزشی و درسی - قسمت اول

سوالات 1 تا 20
1- اگر بتوان برنامه درسی را بر اساس مسائل اجتماعی گسترده و مفاهیم عمده رشته های مختلف سازمان داد در آن صورت از كدام شیوه سازماندهی استفاده شده است؟
1. پایه مشترك مطالب درسی
2. شیوه درهم تنیده
3. فعالیتهای یادگیری
4.موضوع درسی

2 - این مطلب كه برای وصول به یك هدف آموزشی خاص از تجارب و فعالیتهای یادگیری مختلفی می توان استفاده كرد به كدام مورد از برنامه ریزی مربوط است؟
1 . اصول انتخاب تجارب یادگیری
2. انتخاب روش تدریس
3. تعیین هدفهای تربیتی
4. طراحی منظم آموزش و یادگیری

3 – برنامه های درسی سازمان یافته همراه با رهنمودهایی برای معلم است، این موضوع ...
1. منابع بیشتری را به برنامه ریزی درسی اختصاص می دهد
2. موسساتی را مسئول تهیه برنامه درسی مدارس می كند
3. سبب محدود شدن آزادی عمل معلم می شود
4. وسایل و مواد متنوع تری را برای استفاده مدارس تهیه می كند

4 – این امر كه «نیازهای افراد و جامعه برای همیشه یكسان باقی نمی ماند» برنامه ریز را در طراحی اهداف صحیح تربیتی متوجه كدام میزان می كند؟
1. توجه به رفتار افراد
2. توجه به معنی رشد
3. سازگاری هدفها با یكدیگر
4. قابلیت انعطاف هدفها

5 – برنامه ریزان در فرایند برنامه ریزی به ماهیت كدام عنصر اصلی تعلیم و تربیت كمتر توجه دارند؟
1. جامعه
2. دانش موجود
3. محتوای مواد درسی
4.یادگیرنده

6 – می خواهیم برای پیشرفت اقتصاد جامعه از لحاظ آموزشی برنامه ریزی كنیم، این برنامه ریزی جزء كدامیك از انواع برنامه ریزی است؟
1. آمایش سرزمین
2. توسعه نظام آموزشی
3. منطقه ای
4.نیروی انسانی

7 - در تنظیم عمودی برنامه درسی، اگر موضوعهای معینی در هر بار تكرار یا عمق و بعد وسیع تری مطرح شوند، از كدام شیوه استفاده شده است؟
1. توازن
2. دوره ای
3. سلسله مراتب
4. مارپیچی

8 – عوامل ساختاری یك رشته درسی شامل كدام است؟
1. مجموعه مفاهیم اساسی و روشهای تدریس و یادگیری مخصوص رشته درسی
2. مفاهیم كلیدی راهنمای انتخاب مواد درسی
3. مفاهیم كلیدی و قواعد اساسی مخصوص رشته درسی
4. موضوع مفاهیم اساسی و روشهای آن رشته درسی

9 – در سازمان بندی مطالب درسی برای توجه به اصل فزایندگی باید به ارتباط و هماهنگی كدامیك از موارد زیر توجه نمود؟
1. عرضی
2. طولی
3. هم طولی هم عرض
4. مداومت و تكرار مطالب درسی

10 – برنامه درسی مبتنی بر فعالیت یادگیرنده دیدگاه كدام مكتب تربیتی را مطرح می كند؟
1. بنیاد گرایی
2. پایدارگرایی
3. پیشرفت گرایی
4. واقع گرایی

11- مطالب یادگیری در كتب درسی ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی سال او متوسطه با یكدیگر مرتبط می باشند، این امر نشان دهنده چه نوع ارتباط است؟
1. افقی
2. تركیبی
3. عمودی
4. متوالی

12 – هدف كدام نوع ارزشیابی، مشاركت در اصلاح و بهبود طرحهای آموزشی و پرورشی در مرحله شكل گیری می باشد؟
1. تراكمی
2. تشخیصی
3.تكوینی
4.نهایی

13 – از نظر رالف تایلر فرآیند ارزشیابی با كدامیك از فعالیتهای ذیل آغاز می شود؟
1. بررسی دقیق و اكنشها و رفتارها در شرایط مختلف
2. بررسی هدف های برنامه آموزشی
3. بررسی نحوه تنظیم و سازماندهی محتوا
4. ملاحظه و بررسی تجارت یادگیری

14 – مهمترین معیار و ضابطه برای انتخاب محتوا در دروس میان رشته ای (Interdisciplinary) چیست؟
1. ارتباط بین مفاهیم یك درس یا رشته
2. استعداد و تجارب قبلی دانش آموز
3. ارتباط میان مطالب چند درس
4. علاقه دانش آموز

15 – اهداف دوره های رسمی آموزش وپرورش بر چه اساسی انتخاب می شوند؟
1. آرمانی
2. رفتاری
3. جامع
4. نهاد آموزش و پرورش

16 – هدف ارزشیابی نهایی برنامه آموزشی چیست؟
1. تعیین شیوه های آموزشی
2. تعیین میزان تحقق هدفها
3. تشخیص مطولبیت موضوع و محتوا
4. تشخیص نوع فعالیتهای یادگیری

17 – كدام موارد جزء فعالیتهای عمده برنامه ریزان آموزشی نیست؟
1. تشخیص منابع آموزشی
2. تنظیم محتوا و بهینه سازی و طرحها و فعالیت آموزشی
3. جمع آوری اطلاعات در مورد نظام آموزشی
4. سازماندهی طرحهایی در زمینه های گوناگون آموزشی

18 – مدل كریا – تین برگن و باس از نوع مدلهای برآورد............
1. توسعه اقتصادی است
2. توسعه آموزش و پرورش است
3. عرضه و تقاضای مشاغل است
4. نیروی انسانی است

19 – برنامه ریزی آموزشی با كدام مورد سر و كار دارد؟
1. ارزشها، نگرشها و مهارتها
2. انواع روشها و وسایل آموزشی
3. انواع دوره ها و رشته های آموزشی
4. موضوع و محتوای آموزشی

20 - در یك استانی تعداد دانش اموزان دوره ابتدایی 100800 نفر است. اگر نسبت ثبت نام كنندگان به جمعیت واجب التعلیم 72% باشد، تعداد جمعیت گروه سنی دوره ابتدایی آن استان چند نفر است؟
1 . 139000
2. 140000
3 . 140300
4. 143000

 

1- (1)
برنامه درسی براساس مسائل اجتماعی گسترده و با تأكید بر روی مفاهیم عمده رشته های درسی مختلف را برنامه پایه مشترك درسی می نامند.

2– (1)
برای رسیدن به یك هدف آموزشی خاص می توان از تجارب و فعالیتهای گوناگونی استفاده كرد، كه این جزء اصول انتخاب تجارب یادگیری است.

3 – (3)
برنامه های درسی سازمان یافته سبب محدود شدن آزادی عمل معلم می شود.

4– (4)
هدفهای تربیتی باید متغیر و قابل انعطاف باشند زیرا احتیاجات جامعه و افراد در شرایط و اوضاع و احوال مختلف تغییر می یابند.

5–(4)
برنامه ریزان در فرآیند برنامه ریزی به ماهیت عنصر یادگیرنده كمتر توجه دارند.

6 – (4)
برنامه ریزی نیروی انسانی مستقیماً با برنامه ریزی اقتصادی مربوط است.

7 - (2)
در شیوه دوره ای ، موضوعهای مشخص تكرار می شود و در هر دفعه با عمق و بعد وسیع تر مطرح می شوند.
8 – (4)
موضوع، مجموعه مفاهیم اساسی و مجموعه روشها و قواعد اساسی مختص به یك رشته درسی جزء عوامل ساختاری یك رشته درسی می باشند.

9 –
در اصل توالی یا فزایندگی باید به ارتباط طولی عناصر برنامه درسی توجه نمود.

10 – (3)
برنامه درسی مبتنی بر فعالیت یادگیرنده، دیدگاه مكتب پراگماتیسم است.

11 – (1)
تنظیم افقی مربوط است به مرتبط ساختن و هماهنگی بین مطالب یادگیری در برنامه های مختلف درسی برای یك سال تحصیلی

12 – (3)
هدف ارزشیابی تكوینی اصلاح و بهبود طرحهای آموزشی و پرورشی است.

13 – (2)
از نظر تایلر فرایند ارزشیابی با بررسی هدفهای برنامه آموزشی شروع می شود.

14 – (3)
در دروس میان رشته ای مهمترین ضابطه برای انتخاب محتوا علاقه دانش آموز است.

15 – (1)
آرمانهای آموزش و پرورش در حقیقت غایت مقصود و هدف نهایی كل سیستم آموزش و پرورش می باشند و در قالب عبارات كلی بیان می شوند و مفاهیمی هستند كه از ارزشهای انسانی، اجتماعی و فرهنگی منشاء‌ می گیرند.

16- (2)
تعیین میزان تحقق هدفها، هدف ارزشیابی نهایی می باشد.

17 – (2)
تنظیم محتوا و بهینه سازی طرحها و فعالیتهای آموزشی جزء فعالیتهای عمده برنامه ریزان آموزشی نیست.
18 – (4)
مدل كرا – تین برگن – باس از نوع مدلهای برآورد نیروی انسانی است كه توسعه آموزش و پرورش را به توسعه اقتصادی وابسته می سازد.

19 – (3)

20 – (2)
72
10800
100
x
---->
x = 140/000


token hack for chaturbate
سه شنبه 14 شهریور 1396 04:41 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this website conations genuinely nice funny stuff too.
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 01:26 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا
کار درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.

اگر شما که می توانید انجام
من خواهد مطمئنا بود مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر