تبلیغات
آموزش
یکشنبه 15 مرداد 1391

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی

   نوشته شده توسط:    

سوالات  و پاسخهای تشریحی مربوط به مقدمات برنام ریزی آموزشی و درسی - قسمت دوم

سوالات 21 تا 40
21 – كدام مورد جزء‌ زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی نیست؟
1. نیازهای آموزشی
2. هزینه های آموزشی
3. كارآیی داخلی مقاطع مختلف نظام آموزشی
4. برابری یا نابرابری شانس برخورداری از نظام آموزشی

22- در كشورهای صنعتی كدام مورد نظریه اقتصاد دانان را نسبت به آموزش و پرورش تغییر داد؟
1. افزایش جمعیت
2. كمبود نیروی انسانی
3. افزایش تقاضا برای آموزش و پرورش
4. تشكیلاتی شدن آموزش و پرورش

23 – فرض ثابت بودن هزینه سرانه آموزشی مربوط به كدام روش برنامه ریزی آموزشی است؟
1. هزینه و سودمندی
2. نیروی انسانی
3. تقاضای اجتماعی
4. پدیومتریك

24 – محاسبه هزینه موقعیت از دست رفته در كدام روش برنامه ریزی آموزشی مطرح است؟
1. برنامه ریزی خطی
2. تقاضای اجتماعی
3. نیروی انسانی
4. نرخ بازده

25 – كدام مورد مربوط به مقدورات و محدودیت های درون زا در نظام آموزش و پرورش می باشد؟
1. توزیع آموزش و پرورش در كشور
2. سطح رفاه و عدالت اجتماعی
3. طبیعت فراگیری انسان
4. فلسفه مسلط اجتماعی

26- برنامه ریزی آموزشی عبارت است از :
1. گردآوری اطلاعات درباره نظام آموزشی و سازماندهی آن
2. یك مجموعه پیچیده كه در آن اجزاء متشكله و زیر نظامها، بگونه ای سازمان یافته مشخص شده
3. كاربرد روشهای تحلیلی در مورد هر یك از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یك نظام آموزشی كارآمد
4. تعیین اهداف، سیاستها و رهنمودهای كلی و فراهم نمودن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره چگونگی كاركرد مدرسه

27- طول برنامه آموزشی میان مدت معمولاً چند سال است؟
1. 1 تا 5
2. 5 تا 10
3. 10 تا 15
4. 10 تا 25

28- از جمله هدفهای برنامه ریزی آموزشی، كدام است؟
1. تعیین روشهای یادگیری و یاددهی
2. مقابله با تغییرات فرهنگی و تكنولوژی
3. توسعه قوای ذهنی و تحرك اجتماعی
4. رشد كمی و توسعه كیفی آموزش و پرورش

29 – برنامه ریزی آموزشی هنگامی اثربخش است كه با مسؤولیت تصمیم گیری و اجرای پیوند داشته باشد. این امر بر ...........اشاره دارد.
1. اصل جامعه بودن برنامه ریزی
2. اصل آینده نگری در برنامه ریزی
3. ارتباط مدیریت با برنامه ریزی آموزشی
4. ارتباط برنامه توسعه كلان با برنامه ریزی آموزشی

30 – منظور از «كارآیی كیفی» «نظام آموزشی» كدام است؟
1. افزایش درونداد به برونداد آموزشی
2. افزایش هزینه های نظام آموزشی
3. افزایش نسبت ثبت نام در نظام آموزشی
4. میزان آموخته های دانش آموزان در پایان رشته یا دوره تحصیلی

31 – در برنامه ریزی آموزشی، نظام آموزشی را باید یك جا مدنظر قرار دارد. این امر دلالت در كدام اصل از اصول برنامه ریزی دارد؟
1. جامع بودن برنامه ریزی
2. كیفی بودن برنامه ریزی
3. ارتباط برنامه ریزی با پرورش نیروی انسانی
4 . ارتباط برنامه ریزی با رشد و توسعه

32 - «هزینه هایی را كه برای خرید زمین، ساختن مدرسه و تجهیز آن پرداخت می شود» اصطلاحاً چه نوع هزینه هایی می گویند؟
1.متغیر
2. سرانه
3. جاری
4. سرمایه ای

33 – همواره این احتمال وجود دارد كه نظام آموزشی به هدف های از پیش تعیین شده دست نیاید. دلیل این امر كدام است؟
1. كارآیی درون
2. كارآیی برونی
3. كاركرد نادرست زیر نظام ها
4. تقاضای روز افزون برای آموزش

34 – هدف عمده ارزشیابی برنامه آموزشی كسب اطلاع درباره چیست؟
1. انتخاب خط مشی ها و سیاستهای اجرایی برنامه ها
2. تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی حال وآینده
3. میزان اثر بخشی ابزارها و فعالیتهای رسیدن به آنها
4. چگونگی مشاركت دادن معلمان و مسؤولان در برنامه ریزی

35 – كاربرد فرمول Egt = E g-1t-1 + R gt-1 + I gt در برنامه ریزی آموزشی برای چیست؟
1. برآورد تعداد مردودین و افت تحصیلی
2. پیش بینی تعداد یادگیرندگان برای پایه معین
3. پیش بینی ثبت نام كنندگان جدید در پایه اول ابتدایی
4. تعیین نسبت دانش آموزان به جمعیت گروه سنی معین

36 – برنامه ریزی در مورد تعلیمات بزرگسالان، جزء كدام یك از انواع برنامه ریزی (از نظر دامنه عمل) به حساب می آید؟
1. خرد
2. ملی
3. جامع
4. ویژه

37 – از جمله محدودیتهای برون زا در توعه آموزش و پرورش كدام است؟
1. استعداد ها و تواناییهای یادگیرندگان
2. منابع انسانی آموزش و پرورش
3. دانش و تكنولوژی آموزش و پرورش
4. عوامل فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی و بین المللی

38 – براساس رویكرد ارزیابی نیازها، نیازها هنگامی ایجاد می شود كه ........
1. بین حالت مطلوب و حالت موجود، تفاوت باشد
2. حالت تعادل بین وضع موجود و آینده از بین برود
3. حالت مشاهده شده با حالت مورد انتظار یكنواخت باشد
4. بتوان برای ایجاد حالت مطلوب، محرك مورد نظر را فراهم كرد

39 - «حداكثر آموزش برای حداكثر افراد» در كدام یك از مدلها مورد توجه قرار می گیرد؟
1.مبتنی بر بهره وری
2.تقاضای اجتماعی
3. مبتنی بر كشش نیروی كار
4. تقاضا برای نیروی انسانی

40 – در برنامه درسی هسته ی یا پایه مشترك، محتوای برنامه درسی بر اساس كار مورد شكل می گیرد؟
1. یك مسأله اجتماعی
2. نیاز دانش آموز
3. ساختار یك رشته علمی
4. ادغام موضوعای درسی با یكدیگر


ادامه مطلب

یکشنبه 15 مرداد 1391

مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی

   نوشته شده توسط:    

سوالات  و پاسخهای تشریحی مربوط به مقدمات برنام ریزی آموزشی و درسی - قسمت اول

سوالات 1 تا 20
1- اگر بتوان برنامه درسی را بر اساس مسائل اجتماعی گسترده و مفاهیم عمده رشته های مختلف سازمان داد در آن صورت از كدام شیوه سازماندهی استفاده شده است؟
1. پایه مشترك مطالب درسی
2. شیوه درهم تنیده
3. فعالیتهای یادگیری
4.موضوع درسی

2 - این مطلب كه برای وصول به یك هدف آموزشی خاص از تجارب و فعالیتهای یادگیری مختلفی می توان استفاده كرد به كدام مورد از برنامه ریزی مربوط است؟
1 . اصول انتخاب تجارب یادگیری
2. انتخاب روش تدریس
3. تعیین هدفهای تربیتی
4. طراحی منظم آموزش و یادگیری

3 – برنامه های درسی سازمان یافته همراه با رهنمودهایی برای معلم است، این موضوع ...
1. منابع بیشتری را به برنامه ریزی درسی اختصاص می دهد
2. موسساتی را مسئول تهیه برنامه درسی مدارس می كند
3. سبب محدود شدن آزادی عمل معلم می شود
4. وسایل و مواد متنوع تری را برای استفاده مدارس تهیه می كند

4 – این امر كه «نیازهای افراد و جامعه برای همیشه یكسان باقی نمی ماند» برنامه ریز را در طراحی اهداف صحیح تربیتی متوجه كدام میزان می كند؟
1. توجه به رفتار افراد
2. توجه به معنی رشد
3. سازگاری هدفها با یكدیگر
4. قابلیت انعطاف هدفها

5 – برنامه ریزان در فرایند برنامه ریزی به ماهیت كدام عنصر اصلی تعلیم و تربیت كمتر توجه دارند؟
1. جامعه
2. دانش موجود
3. محتوای مواد درسی
4.یادگیرنده

6 – می خواهیم برای پیشرفت اقتصاد جامعه از لحاظ آموزشی برنامه ریزی كنیم، این برنامه ریزی جزء كدامیك از انواع برنامه ریزی است؟
1. آمایش سرزمین
2. توسعه نظام آموزشی
3. منطقه ای
4.نیروی انسانی

7 - در تنظیم عمودی برنامه درسی، اگر موضوعهای معینی در هر بار تكرار یا عمق و بعد وسیع تری مطرح شوند، از كدام شیوه استفاده شده است؟
1. توازن
2. دوره ای
3. سلسله مراتب
4. مارپیچی

8 – عوامل ساختاری یك رشته درسی شامل كدام است؟
1. مجموعه مفاهیم اساسی و روشهای تدریس و یادگیری مخصوص رشته درسی
2. مفاهیم كلیدی راهنمای انتخاب مواد درسی
3. مفاهیم كلیدی و قواعد اساسی مخصوص رشته درسی
4. موضوع مفاهیم اساسی و روشهای آن رشته درسی

9 – در سازمان بندی مطالب درسی برای توجه به اصل فزایندگی باید به ارتباط و هماهنگی كدامیك از موارد زیر توجه نمود؟
1. عرضی
2. طولی
3. هم طولی هم عرض
4. مداومت و تكرار مطالب درسی

10 – برنامه درسی مبتنی بر فعالیت یادگیرنده دیدگاه كدام مكتب تربیتی را مطرح می كند؟
1. بنیاد گرایی
2. پایدارگرایی
3. پیشرفت گرایی
4. واقع گرایی

11- مطالب یادگیری در كتب درسی ادبیات فارسی، عربی و زبان انگلیسی سال او متوسطه با یكدیگر مرتبط می باشند، این امر نشان دهنده چه نوع ارتباط است؟
1. افقی
2. تركیبی
3. عمودی
4. متوالی

12 – هدف كدام نوع ارزشیابی، مشاركت در اصلاح و بهبود طرحهای آموزشی و پرورشی در مرحله شكل گیری می باشد؟
1. تراكمی
2. تشخیصی
3.تكوینی
4.نهایی

13 – از نظر رالف تایلر فرآیند ارزشیابی با كدامیك از فعالیتهای ذیل آغاز می شود؟
1. بررسی دقیق و اكنشها و رفتارها در شرایط مختلف
2. بررسی هدف های برنامه آموزشی
3. بررسی نحوه تنظیم و سازماندهی محتوا
4. ملاحظه و بررسی تجارت یادگیری

14 – مهمترین معیار و ضابطه برای انتخاب محتوا در دروس میان رشته ای (Interdisciplinary) چیست؟
1. ارتباط بین مفاهیم یك درس یا رشته
2. استعداد و تجارب قبلی دانش آموز
3. ارتباط میان مطالب چند درس
4. علاقه دانش آموز

15 – اهداف دوره های رسمی آموزش وپرورش بر چه اساسی انتخاب می شوند؟
1. آرمانی
2. رفتاری
3. جامع
4. نهاد آموزش و پرورش

16 – هدف ارزشیابی نهایی برنامه آموزشی چیست؟
1. تعیین شیوه های آموزشی
2. تعیین میزان تحقق هدفها
3. تشخیص مطولبیت موضوع و محتوا
4. تشخیص نوع فعالیتهای یادگیری

17 – كدام موارد جزء فعالیتهای عمده برنامه ریزان آموزشی نیست؟
1. تشخیص منابع آموزشی
2. تنظیم محتوا و بهینه سازی و طرحها و فعالیت آموزشی
3. جمع آوری اطلاعات در مورد نظام آموزشی
4. سازماندهی طرحهایی در زمینه های گوناگون آموزشی

18 – مدل كریا – تین برگن و باس از نوع مدلهای برآورد............
1. توسعه اقتصادی است
2. توسعه آموزش و پرورش است
3. عرضه و تقاضای مشاغل است
4. نیروی انسانی است

19 – برنامه ریزی آموزشی با كدام مورد سر و كار دارد؟
1. ارزشها، نگرشها و مهارتها
2. انواع روشها و وسایل آموزشی
3. انواع دوره ها و رشته های آموزشی
4. موضوع و محتوای آموزشی

20 - در یك استانی تعداد دانش اموزان دوره ابتدایی 100800 نفر است. اگر نسبت ثبت نام كنندگان به جمعیت واجب التعلیم 72% باشد، تعداد جمعیت گروه سنی دوره ابتدایی آن استان چند نفر است؟
1 . 139000
2. 140000
3 . 140300
4. 143000


ادامه مطلب